Кадровий склад


 


 

 

 


 


Терещук Андрій Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

 

 

 

 

Склад кафедри

На кафедрі працює 11 викладачів, серед них: 2 доктор педагогічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук, 1 старший викладач та 2 викладача.

 

 

 

Гедзик Андрій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор

Тема дисертаційного дослідження: Система підготовки майбутнього вчителя технологій до викладання курсу креслення в загальноосвітніх навчальних закладах.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ


1. Нарисна геометрія та креслення
2. Комп’ютерна графіка
3. Інженерна та комп’ютерна графіка
4. Нарисна геометрія
5. Сучасні технології графічної підготовки
6. Креслення
7. Креслення з методикою навчання
8. Методика навчання креслення

Бербец Віталій Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання

Спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

Пріоритетні напрями в науці: досліджую: теорію та методику професійного самовизначення школярів в процесі технологічної підготовки; процес підготовки вчителів трудового навчання та технологій до організації професійного самовизначення учнівської молоді; організація та методика проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; наукова організація праці учителів та учнів у шкільних майстернях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ


1. Основи наукових досліджень в технологічній освіті
2. Основи наукових досліджень в професійній освіті
3. Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи
4. Теорія та методика професійного самовизначення
5. Наукова організація праці інженера-технолога харчових технологій
6. Наукова організація праці інженера-програміста комп’ютерних технологій
7. Теорія та методика професійного самовизначення
8. Теорія і методика трудового виховання
9. Теорія і практика експерименту в інженерії
10. НОП вчителя технологічної освіти
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Підручники

 

1.   Бербец В.В. Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету // Технології : 10 клас. : підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, О.Г.Гервас та ін. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с.

2.   Бербец В.В. Проектування професійного успіху // Технології : 11 клас. : підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, В.В.Бербец та ін. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с.

 

Монографії

 

1.   Діагностика навчальних досягнень учнів під час виконання творчих проектів // Проектно-технічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика : колективна монографія / за заг. ред. О.М.Коберника. – К. : Науковий світ, 2003. – С.86 – 102.

2.   Бербец В.В. Діагностування навчальних досягнень учнів в процесі трудового навчання : сутність, критерії, методика : монографія / В.В.Бербец. –Умань : РВЦ Жовтий, 2008. – 131 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 

1.   Діагностування навчальних досягнень учнів в процесі використання проектної технології // Методика трудового навчання : проектно-технологічний підхід : навчальний посібник / Бербец В.В.; Дубова Н.В.; Коберник О.М.; та ін. / за заг.ред. О.М.Коберника, В.К.Сидоренка. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – С. 110-140.

 

Посібники без грифу МОН України

 

1.   Бербец В.В. Діагностування навчальних досягнень учнів у процесі використання проектної технології // Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність. 5-12 класи : навчальний посібник /  / За ред. О.М.Коберника. – Х. : Вид.група «Основа», 2010. – С. 123-161.

2.   Усі уроки технології 10 клас. Рівень стандарту : навчально-методичний посібник / Авраменко О.Б., Бербец В.В., Коберник О.М., Терещук А.І., Ящук С.М. / За заг.ред. О.М.Коберника. – Х. : Вид.група «Основа», 2010. – С. 38 - 71

3.   Сучасний урок технологій у старшій школі : навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Коберника. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 232 с.

4.   Професійне становлення та самовизначення особистості : навчальний посібник / уклад. Віталій Васильович Бербец. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 132 с.

5.   Наукова організація праці вчителя технологій : навчальний посібник / уклад. Віталій Васильович Бербец. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 163 с.

 

Методичні рекомендації

 

1.   Бербец В.В. Основи наукових досліджень : метод. рекомендації / В.В.Бербец. – Умань : КопіЦентр,  2009. – 42 с.

2.   Бербец В.В. Методика виконання курсових робіт : методичні рекомендації / В.В.Бербец, Т.М.Бербец. – Умань : КопіЦентр, 2011. - 39 с.

3.   Коберник О.М. Переддипломна педагогічна практика на здобуття ОКР «Бакалавр» : методичні рекомендації / О.М.Коберник, В.В.Бербец. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 29с.

4.   Бербец В.В. Переддипломна педагогічна практика : методичні рекомендації / В.В.Бербец, Т.М.Бербец. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 29 с.

 

Статті у фахових виданнях

 

1.   Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів як педагогічна проблема / В.В.Бербец // Збірник наукових праць. – К. : Науковий світ, 2002. – С.3 – 7.

2.   Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів як складова управління якістю трудового навчання / В.В.Бербец // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К. : наук.-метод. центр вищої освіти. – Вип. 32. – Слов’янськ, 2003. – С.50 – 54.

3.   Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – №2 – С. 21 – 25.

4.   Бербец В.В. Оптимізація використання методів усного та письмового контролю в процесі проектно-технологічної діяльності / / В.В.Бербец // Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Кузь. –  К. : Науковий світ, 2003. – С. 19 – 24.

5.   Бербец В.В. Поєднання форм і методів контролю навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. Вип.7. – К. : Міленіум, 2004. – С.27 – 34.

6.   Бербец В.В. Особливості рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання : проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць. Вип.2. / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2007. – С. 329-333.

7.   Бербец В.В. Методика профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання в 6 класі / В.В.Бербец // Професійна орієнтація учнівської молоді : проблеми і перспективи. – Глухів : ГДПУ, 2007. – С.  78-81.

8.   Бербец В.В. Здоров’язберігаюча компетентність як складова компетентнісного підходу в процесі технологічної освіти / В.В.Бербец // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2007. – №7. – С. 60 –63.

9.   Бербец В.В. Сучасні тенденції впровадження інформаційних технологій в навчально-трудовий процес на етапі контролю навчальних досягнень учнів / В.В.Бербец // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред. Мартинюк М.Т. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч.4. – С. 7–12.

10.   Бербец В.В. Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова навчально-виховної діяльності учнів основної школи / В.В.Бербец // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць №22. / Редкол. : Буряк В.К.  (гол.ред.) та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 298 с.

Бербец В.В. Сутність професійного самовизначення учнівської молоді як психолого-педагогічна проблема / В.В.Бербец // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С. 19-25.

Мелентьєв Олег Борисович – кандидат педагогічних наук,  доцент

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутнього вчителя  трудового навчання та фізики до навчання школярів інтенсивним  технологіям машинобудування

Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

Пріоритетні напрями в науці: досліджуютеоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до реалізації позакласної і позашкільної гурткової роботи з технічної творчості; процеси підготовки вчителів трудового навчання і технологій до здійснення винахідницько-раціоналізаторської  гурткової роботи в школі та позашкільних закладах; удосконалення технологій художньо-декоративної оброки матеріалів; організація творчої діяльності в школі та позашкільних закладах.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:


1. Технічна творчість
2. Художня обробка матеріалів
3. Теорія і методика позашкільної освіти
4. Методика організації творчої діяльності учнів
5. Теорія і методика позашкільної роботи
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1.           Мелентьев О.Б. Развитие трудовой активности подростковв процессе производительного труда в прижековских клубах / О.Б. Мелентьев  // "Политехническое образование, трудовое воспитание профессиональная ориентация учащихся ". М .  1990.4 — С. 70

2.           Мелентьев О.Б. Изготовление деталей раскалыванием древесины / О.Б.Мелентьев // Журнал "Школа и производство". 1991.  №11.  — С. 22

3.           Нетрадиційні форми розвитку творчої активності школярів. / О.Б.Мелентьєв  //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 1999.С. 125–126.

4.           Мелентьєв О.Б, Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування. / О.Б.Мелентьєв  //  Журнал  «Трудова підготовка в закладах освіти» — 2003. — №2.С. 125–126.

5.           Мелентьєв О.Б. Вчителю про прогресивні технології промислового виробництва //: навчальний посібник  / Мелентьєв О.Б.Умань,  АЛМІ, 2004. — 225с  (навчальний посібник ).

6.           Досвід підготовки вчителя трудового навчання: (1956-1985рр.) / О.Б.Мелентьєв // Збірник наукових праць. ” Психолого-педагогічні проблеми сільської школи”.— Умань,  АЛМІ,  2006.С. 185–196.

7.           Мелентьєв О.Б.  Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до вивчення в школі прогресивних технологій виробництва : Монографія / О.Б.  Мелентьєв — Умань.: „АЛМІ”, 2006. — 255с. 

8.           Мелентьєв О.Б.  Мистецтво лакової мініатюри //: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ, 2008. — 155с. 

9.           Мелентьєв О.Б.  Посібник організатора технічної творчості //: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ, 2009. Художньо-декоративна обробка різних матеріалів//: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ, 2011. — 225с. 

 Мелентьєв О.Б. Організація позашкільної освіти, позаурочної роботи та творчої діяльності//: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ,2012 . — 265с.

 

Харитонова Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників у процесі проектування і виготовлення швейних виробів

Спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

Пріоритетні напрями в науці: досліджую питання теорії та методики навчання основ художнього конструювання у процесі технологічної підготовки.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ


1. Малюнок та основи композиції
2. Основи дизайну
3. Народні ремесла і промисли
4. Основи графічного дизайну
5. Дизайн інтер’єру
6. Основи дизайну з методикою навчання
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1.     Харитонова В.В. Формування художньо-конструкторських знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів / В.В. Харитонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : Мартинюк М.Т]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч. 3. – С. 292–296.

2.     Харитонова В.В. Художнє конструювання як складова технологічної освіти старшокласників / В.В. Харитонова // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 3. – 2011. – С. 21–25.

3.     Харитонова В.В. Зміст художньо-конструкторської підготовки старшокласників у процесі вивчення швейної справи / В.В. Харитонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 30 / [за ред. проф. М. С. Корця]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 226–232.

4.     Харитонова В.В. Методичні особливості дизайн-освіти учнів старшої школи у процесі проектування та виготовлення швейних виробів / В.В. Харитонова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / редкол : О.І. Курок (відп. ред.) та ін.). – Вип. 19. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2011 – С. 133–136.

5.     Харитонова В.В. Художньо-конструкторський аспект у технологічній підготовці старшокласників / В.В. Харитонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : Мартинюк М.Т]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – С. 308–314.

6.     Харитонова В.В. Сутність та основні етапи становлення і розвитку художнього конструювання / В.В. Харитонова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Н.С. Побірченко (гол.ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 12. – С. 151–158.

7.     Харитонова В. В. Проектно-художня графіка : навчально-методичний посібник / В. В. Харитонова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – 124 с.

8.     Харитонова В.В. Дизайн одягу: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.01010301. Технологічна освіта / Укладач В.В. Харитонова. – Умань: УДПУ, 2011. – 76 с.

Харитонова В.В. Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників : теорія та методика : монографія / В. В. Харитонова. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2012. – 183 с.

Хоменко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження:Підготовка вчителя трудового навчання з конструювання, моделювання і виготовлення швейних виробів

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

Пріоритетні напрями в науці: досліджую: процес підготовки вчителів трудового навчання з конструювання, моделювання і виготовлення швейних виробів; методику формування системи техніко-технологічних понять в учнів старших класів у процесі вивчення профілю «Швейна справа»; формування конструкторсько-технологічних вмінь в учнів в процесі проектування швейних виробів; методику формування в учнів 5-9 класів умінь виконувати сучасні види з’єднань деталей та вузлів швейних виробів; методику ознайомлення учнів 5-9 класів з сучасними методами волого-теплових робіт


1. Основи проектування і моделювання
2. Технологічний практикум

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

1.           Хоменко, Л.М. Мотивації навчання студентів при обробці деталей та вузлів швейних виробів / Л.М.Хоменко //Трудова підготовка в закладах освіти.-  1996. - №3. –С.10-14.

2.           Хоменко, Л.М. Різновиди українського одягу / Л.М.Хоменко //Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998.-  №2. –С.33-42.

3.           Хоменко, Л.М. Бавовна / Л.М.Хоменко  //Трудова підготовка в закладах освіти. -1998. - №3. –С.41-44.

4.           Хоменко, Л.М. Аналіз досвіду формування вмінь і навичок при виконанні ручних і машинних робіт / Л.М.Хоменко // Збірник праць. - Умань.: УДПУ. 1998. –С.230-233.

5.           Хоменко, Л.М. Зварні з’єднання синтетичних матеріалів / Л.М.Хоменко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999. - №1. –С.16-20.

6.           Хоменко, Л.М. Типові прийоми технічного моделювання рукава / Л.М.Хоменко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999. - №1. – С.14-20.

7.           Хоменко, Л.М. Машинні шви / Л.М.Хоменко // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. –. № 5. - С.14-16.

8.           Хоменко, Л.М. Удосконалення вчителя трудового навчання з технології виготовлення швейних виробів: Монографія / Л.М. Хоменко; МОН України. –К.: Новий світ, 2004. -106с.

9.           Хоменко, Л.М. Умови розвитку творчих здібностей учнів на уроках конструювання і моделювання одягу / Л.М.Хоменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. Вип.7. –К, 2004. –С.154-160.

10.       Хоменко, Л.М. Методика розробки творчого проекту з технології пошиття швейних виробів: Навчально-методичний посібник “Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці”/ Л.М.Хоменко. - Науковий світ, 2004. –С.33-56.

11.       Хоменко, Л.М. Практикум з технології виконання машинних робіт: посібник: для студ. технологічних факультетів пед. вузів / Л.М. Хоменко . –Умань, 2005. – 60с.

12.       Хоменко, Л.М. Конструювання і моделювання одягу: Методичний посібник для самостійної роботи студентів / Л.М.Хоменко. – Умань, 2007. – 89с.

13.        Хоменко, Л.М. Текстильне матеріалознавство: Методичний посібник / Л.М.Хоменко. – Умань, 2007.- 69 с.

14.       Хоменко, Л.М. Практикум з технології виконання ручних робіт: посібник: для студ. технологічних факультетів пед. вузів / Л.М. Хоменко . –Умань, 2007. – 33с.  

15.       Хоменко , Л.М.Використання досвіду роботи вчителів при викладанні текстильного матеріалознавства / Л.М.Хоменко // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць. Вип.2. / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2007. - С. 308-313.

16.       Хоменко, Л.М. Використання сучасних комп’ютерних технологій при конструюванні, моделюванні швейних виробів в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л.М.Хоменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи:. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.). та інші. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – Випуск 25. - С. 71-76.

17.       Хоменко, Л.М. Впровадження досвіду використання сучасних комп’ютерних технологій в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л.М.Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол.ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: СПД Жовтий, 2008. Ч. 4. – С. 225-231.

18.       Хоменко, Л.М. Методика розробки творчого проекту / Л.М.Хоменко // Трудове навчання. - 2008 - №5. – С. 14-17.

19.       Хоменко, Л.М. Вивчення досвіду викладання матеріалознавства швейного виробництва у вищих педагогічних навчальних закладах / Л.М.Хоменко // Молодь і ринок. – 2009. - № 4.

20.       Хоменко, Л.М. Технологія обробки швейних виробів: Методичний посібник / Л.М.Хоменко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2009. – 76 с.

21.       Хоменко, Л.М. Технологічне обладнання галузі (швейна промисловість): Методичний посібник / Л.М.Хоменко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. - 132 с.

22.      Хоменко, Л.М. Характеристика концептуальних підходів до формування пропедевтичного змісту предмету «Основи сучасного швейного виробництва» / Л.М.Хоменко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук.праць. – Вип 23. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010.

23.       Хоменко Л.М. Методика ознайомлення учнів 5-9 класів з сучасним швейним виробництвом в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л.М. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол.ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010 р. – С. 297-304.

24.       Хоменко, Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття поясних виробів: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Л.М. Хоменко– Умань: Копіцентр, 2010. – 45 с.

25.       Хоменко, Л. М. Конструювання і моделювання жіночого одягу : Навчально-методичний посібник / Л. М. Хоменко. – Умань : Візаві, 2011. – 90с.

26.       Хоменко Л.М. Матеріалознавство швейних виробів: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Л.М. Хоменко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2011.- 167 с.

27.       Хоменко, Л. М. Пропедевтика вивчення основ сучасного швейного виробництва в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л. М. Хоменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». – Тернопіль, 2011. – № 3.

28.       Хоменко Л.М.Обладнання швейного виробництва: Навчально-методичний посібник. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2011. -132 с.

29.       Хоменко Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття плечових виробів: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт/Л.М. Хоменко Л.М. –Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. -30с.

30.       Хоменко Л.М. Практикум з технології виконання ручних та машинних швейних робіт: Навчальний посібник –Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. -104с.

31.       Хоменко Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття плечових виробів з коміром та рукавами складних форм: методичні рекомендації / Л.М. Хоменко. – Умань:ВПЦ «Візаві»,2012. -80 с.

32.       Хоменко Л.М. Технологічна практика: навчальна програма / Л.М. Хоменко. – Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 12 с.

33.       Хоменко, Л.М. Основи проектування і моделювання: Курс лекцій / Л.М.Хоменко. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2012. – 52 с.

34.       Хоменко Л.М. Використання досвіду роботи вчителів технологій при викладанні текстильного матеріалознавства / Л.М. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С. 314-322.

Хоменко, Л.М. формування професійної компетентності учнів в процесі вивчення техніки і технології сучасного виробництва Л.М.Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2012.- С.97-105.

 

Бербец Тетяна Миколаївна – викладач

Пріоритетні напрями в науці: досліджую проблему формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки.


1. Основи здоров’я з методикою викладання
2. Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи
3. Технологічний практикум

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1.Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання : теорія і методика : колективна монографія / за аг. ред. О. М. Коберника. – К. : Науковий світ, 2003. – С. 163-172.

2. Бербец Т.М. Самостійна робота учнів під час виконання творчих проектів / Т. М. Бербец // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – .4 – С. 13-15.

3. Бербец Т.М. Самостійність як складова проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання / Т.М.Бербец // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Побірченко Н.С. та інші. – К. : Міленіум, 2004. – Випуск 7. – С.27-35.

 

4. Бербец Т.М. Дидактичні можливості засобів навчання для формування самостійності в процесі проектно-технологічної діяльності / Т.М.Бербец // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Побірченко Н.С. та інші. – К. : Міленіум, 2006. – Випуск 18. – С.135-141.

 

 

Василенко Валентина Трохимівна – старший лаборант кафедри.

 Баданюк Євдокія Дмитрівна – лаборант

 

Коблик Людмила Григорівна – лаборант 


Тараненко Григорій Григорович – зав.майстернями

 

Нелюб Анатолій Михайлович – майстер виробничого навчання

Пріоритетні напрямки в науці:досліджую наукову організацію праці вчителів та учнів у шкільних майстернях.

 

Основні публікації:

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1.    Нелюб А.М. Каталог виробів з металу : навчальний посібник / А.М.Нелюб, О.Б.Мелентьєв. – Умань : АЛМІ, 2007. – 49 с.

2.    Нелюб А.М. Організація робочого місця студента в слюсарній майстерні як педагогічна проблема / А.М.Нелюб // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 18 / Редкол. І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – С.147 – 151.

3.    Нелюб А.М. Організація робочого місця вчителя та учнів як складова оптимізації умов праці в шкільних майстернях / А.М.Нелюб // Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини / Гол.ред. Мартинюк М.Т. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч.3. – С. 110-116.

4.    Нелюб А.М. Виготовлення регульованого шаблона (9 клас) / А.М.Нелюб // Трудова підготовка в закладах освіта. – 2010. – № 10. – С. 8-11.

Нелюб А.М. Сутність техніко-конструкторської діяльності учнів основної школи в процесі технологічної освіти / А.М.Нелюб // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С. 239-244.

Дробина Сергій Михайлович – навчальний майстер


Товбушенко Борис Андрійович – навчальний майстер

0.0001pt 45pt; text-align: justify; text-indent: -36pt; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">17.       Хоменко, Л.М. Впровадження досвіду використання сучасних комп’ютерних технологій в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л.М.Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол.ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: СПД Жовтий, 2008. Ч. 4. – С. 225-231.

18.       Хоменко, Л.М. Методика розробки творчого проекту / Л.М.Хоменко // Трудове навчання. - 2008 - №5. – С. 14-17.

19.       Хоменко, Л.М. Вивчення досвіду викладання матеріалознавства швейного виробництва у вищих педагогічних навчальних закладах / Л.М.Хоменко // Молодь і ринок. – 2009. - № 4.

20.       Хоменко, Л.М. Технологія обробки швейних виробів: Методичний посібник / Л.М.Хоменко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2009. – 76 с.

21.       Хоменко, Л.М. Технологічне обладнання галузі (швейна промисловість): Методичний посібник / Л.М.Хоменко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. - 132 с.

22.      Хоменко, Л.М. Характеристика концептуальних підходів до формування пропедевтичного змісту предмету «Основи сучасного швейного виробництва» / Л.М.Хоменко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб.наук.праць. – Вип 23. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010.

23.       Хоменко Л.М. Методика ознайомлення учнів 5-9 класів з сучасним швейним виробництвом в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л.М. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол.ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010 р. – С. 297-304.

24.       Хоменко, Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття поясних виробів: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт / Л.М. Хоменко– Умань: Копіцентр, 2010. – 45 с.

25.       Хоменко, Л. М. Конструювання і моделювання жіночого одягу : Навчально-методичний посібник / Л. М. Хоменко. – Умань : Візаві, 2011. – 90с.

26.       Хоменко Л.М. Матеріалознавство швейних виробів: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Л.М. Хоменко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2011.- 167 с.

27.       Хоменко, Л. М. Пропедевтика вивчення основ сучасного швейного виробництва в процесі вивчення обслуговуючих видів праці / Л. М. Хоменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Педагогіка». – Тернопіль, 2011. – № 3.

28.       Хоменко Л.М.Обладнання швейного виробництва: Навчально-методичний посібник. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2011. -132 с.

29.       Хоменко Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття плечових виробів: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт/Л.М. Хоменко Л.М. –Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. -30с.

30.       Хоменко Л.М. Практикум з технології виконання ручних та машинних швейних робіт: Навчальний посібник –Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. -104с.

31.       Хоменко Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття плечових виробів з коміром та рукавами складних форм: методичні рекомендації / Л.М. Хоменко. – Умань:ВПЦ «Візаві»,2012. -80 с.

32.       Хоменко Л.М. Технологічна практика: навчальна програма / Л.М. Хоменко. – Умань: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 12 с.

33.       Хоменко, Л.М. Основи проектування і моделювання: Курс лекцій / Л.М.Хоменко. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2012. – 52 с.

34.       Хоменко Л.М. Використання досвіду роботи вчителів технологій при викладанні текстильного матеріалознавства / Л.М. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С. 314-322.

Хоменко, Л.М. формування професійної компетентності учнів в процесі вивчення техніки і технології сучасного виробництва Л.М.Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2012.- С.97-105.

 
 

 

Дубова Наталія Вячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка вчителя до навчання учнів технології обробки тканини та волокнистих матеріалів

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Пріоритетні напрями в науці: досліджую питання підготовки вчителя технологій

до використання традицій українського народного мистецтва та художніх ремесел у навчально-виховному процесі.

 

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

1.   Дубова Н.В. Формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності / Наталія Дубова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць УДПУ. – 2005. – С. 188-194.

2.   Дубова Н.В. Формування творчого потенціалу майбутніх вчителів трудового навчання у професійній підготовці / Н.В. Дубова // Педагогічні науки: зб.наук.праць Луганського національного університету / МОН України, ЛНУ. – Луганськ : видавництво «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – Вип.7(170).

3.   Дубова Н. Використання освітньо-виховного потенціалу народних художніх традицій в процесі художньо-трудової діяльності школярів / Наталія Дубова // Молодь і ринок. – 2009. – № 2 (49). – С.69-72.

4.   Дубова Н.В. Роль художньо-конструкторської підготовки у професійному становленні майбутнього вчителя технологій // Збірник наукових праць: Частина 3 / МОН України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч.3. – С. 162-166.

5.   Дубова Н.В. Шляхи організації позаурочної діяльності вчителя технологій з обдарованими дітьми / Наталія Дубова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [Гол.ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С.80-86.

6.   Дубова Н.В. Проектування і виготовлення виробів із волокнистих матеріалів // Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність. 5-12 класи / За заг. ред. О.М. Коберника, О.М. Коберник, В.В. Бербец, Н.В. Дубова та ін. – Х. : Вид. група “Основа”, 2010. – С. 222-232. – (Серія “12-річна школа”).

7.   Дубова Н.В. Інноваційні підходи до реалізації змісту та методів у підготовці інженерів-педагогів / Н.В.Дубова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 30: збірник наукових праць / за ред. проф. М.С.Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 56-61.

Дубова Н.В. Психолого-педагогічні основи формування елементів дизайнерського мислення старшокласників на уроках технології / Наталія Дубова // Педагогіка вищої школи: збірник наукових праць ДВНЗ «Криворізький національний університет» / за ред. доктора пед. наук, проф. З.П. Бакум, 2012. – Вип. 36. – С.624-629

 

Терещук Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: Виховання національної свідомості учнів основної школи в позакласній роботі з трудового навчання

Спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

Пріоритетні напрями в науці: досліджую концептуальні питання технологічної освіти, проблеми формування  змісту технологічної підготовки у старшій школі, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у профільній  технологічній підготовці, особливості проектної діяльності учнів 10-11 класів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

 

Підручники

1.       Технології: 11 кл. : підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, О.Г.Гервас [та ін.] – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с. : іл.

2.       Технології: 10 кл. : підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, О.Г.Гервас [та ін.] – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с. : іл.

Посібники з грифом МОН України

3.       Терещук А.І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій : метод. посіб. для вчителів. Модулі / А.І.Терещук, С.М.Дятленко. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 128 с. (гриф МОН України лист № 1.4/18-Г-340 від 29.06.2010 р.).

Програми

4.       Терещук А.І. Технології. 10-11 класи : навчальна програма.  Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2010. – 140 с. (гриф МОН України лист № 1.4/18-Г-339 від 29.06.2010 р.).

Статті у фахових виданнях

5.       Терещук А.І. Технологічні та методичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. - №1. – С. 10-13.

6.       Терещук А.І. Інтерактивні технології  та їх застосування в процесі трудового навчання : навчально-методичний посібник : Інноваційні педагогічні технології  в трудовому навчанні / За заг. Ред. О.М. Коберника, Г.В.Терещука. – Тернопіль-Умань, 2007. – С. 157-179.

7.       Терещук А. Сучасні тенденції розвитку технологічної освіти в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2008. – №3. – С. 134-139.

8.       Терещук А.І. Компетентнісні засади технологічної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2008. – №10 – С. 74-78.

9.       Терещук А.І. Перспективи технологічної освіти учнів старшої профільної школи : проблеми змісту та організації. Сучасні інформ. Технології та інноваційні метод. навч. у підготов. фахівців // Зб. наук. Пр. – Випуск 18/ Редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця, 2008. – С. 144-148.

10.   Терещук А. Особистісно-орієнтований підхід як провідний шлях профілізації старшої школи // Зб. Наук. Праць УДПУ імені Павла Тичини / Гол. Ред..: Мартинюк М.Т. – Умань, 2010. – Ч. 3. – 394.

11.   Терещук А.І. Проектна технологія в контексті особистісно-орієнтованого підходу в процесі трудового навчання // Наук. Записки Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.  – 2010. – №1. – 265 с.

12.   Терещук А. Профілізація старшої школи як провідний шлях удосконалення загальноосвітньої школи // Трудова підготовка в закладах освіти. – №2. – 2010. – С. 6-12.

13.   Терещук А. Зміст та особливості технологічної освіти учнів у старшій школі // Трудова підготовка в закладах освіти. – №9. – 2011. – С. 6-9.

14.   Терещук А.І. Ґенеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти // Наук. записки Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.  – 2011. – №3. – С. 93-99.

15.    Терещук А. І.  Концептуальне бачення профільної технологічної підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – №11. – С. 42-47.

16.    Терещук А. І. Зарубіжний досвід профільної підготовки старшокласників // Наук. Записки Тернопільського НПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2012. – №3. – С. 144-150.

17.   Терещук А. І. Проблеми професійної орієнтації та самовизначення учнів старшої школи // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук праць. - Вип. 36 / Ред кол.:  Бакум З. П., Шрамко Я. В., Шелевицький  І. В. та ін. – Кривий Ріг, 2012. – С. 458-465.

18.   Терещук А. І. Сучасний стан і перспективи технологічної підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи //  Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. – В 3 т. / Кол. авт.; відповід. ред. і укладач В. В. Стешенко. – Словянськ : СДПУ, 2012. – Вип. 17. – Т. 1. – С. 84-90.

19.    Терещук А. І. Обґрунтування профільного навчання у старшій школі загальноосвітній школі як провідного напряму реформування вітчизняної освіти // Педагогічний альманах: зб. наук. праць. – Вип. 14/ Ред. кол.: І. Бех, Є. Голобородько, В. Олійник та ін. – Херсон, 2012. – С.56-63.

 Терещук А. Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи // Зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – 348 с.

 

 

Мелентьєв Олег Борисович – кандидат педагогічних наук,  доцент

Тема дисертаційного дослідження: Підготовка майбутнього вчителя  трудового навчання та фізики до навчання школярів інтенсивним  технологіям машинобудування

Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

Пріоритетні напрями в науці: досліджуютеоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до реалізації позакласної і позашкільної гурткової роботи з технічної творчості; процеси підготовки вчителів трудового навчання і технологій до здійснення винахідницько-раціоналізаторської  гурткової роботи в школі та позашкільних закладах; удосконалення технологій художньо-декоративної оброки матеріалів; організація творчої діяльності в школі та позашкільних закладах.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 

 

 

1.           Мелентьев О.Б. Развитие трудовой активности подростковв процессе производительного труда в прижековских клубах / О.Б. Мелентьев  // "Политехническое образование, трудовое воспитание профессиональная ориентация учащихся ". М .  1990.4 — С. 70

2.           Мелентьев О.Б. Изготовление деталей раскалыванием древесины / О.Б.Мелентьев // Журнал "Школа и производство". 1991.  №11.  — С. 22

3.           Нетрадиційні форми розвитку творчої активності школярів. / О.Б.Мелентьєв  //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 1999.С. 125–126.

4.           Мелентьєв О.Б, Екологічний аспект обґрунтування об’єкта проектування. / О.Б.Мелентьєв  //  Журнал  «Трудова підготовка в закладах освіти» — 2003. — №2.С. 125–126.

5.           Мелентьєв О.Б. Вчителю про прогресивні технології промислового виробництва //: навчальний посібник  / Мелентьєв О.Б.Умань,  АЛМІ, 2004. — 225с  (навчальний посібник ).

6.           Досвід підготовки вчителя трудового навчання: (1956-1985рр.) / О.Б.Мелентьєв // Збірник наукових праць. ” Психолого-педагогічні проблеми сільської школи”.— Умань,  АЛМІ,  2006.С. 185–196.

7.           Мелентьєв О.Б.  Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до вивчення в школі прогресивних технологій виробництва : Монографія / О.Б.  Мелентьєв — Умань.: „АЛМІ”, 2006. — 255с. 

8.           Мелентьєв О.Б.  Мистецтво лакової мініатюри //: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ, 2008. — 155с. 

9.           Мелентьєв О.Б.  Посібник організатора технічної творчості //: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ, 2009. Художньо-декоративна обробка різних матеріалів//: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ, 2011. — 225с. 

 Мелентьєв О.Б. Організація позашкільної освіти, позаурочної роботи та творчої діяльності//: навчальний посібник / О.Б.Мелентьєв.  Умань,  АЛМІ,2012 . — 265с.

 

 

Бербец Віталій Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання

Спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

Пріоритетні напрями в науці: досліджую: теорію та методику професійного самовизначення школярів в процесі технологічної підготовки; процес підготовки вчителів трудового навчання та технологій до організації професійного самовизначення учнівської молоді; організація та методика проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; наукова організація праці учителів та учнів у шкільних майстернях.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

 

 

Підручники

 

1.   Бербец В.В. Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету // Технології : 10 клас. : підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, О.Г.Гервас та ін. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с.

2.   Бербец В.В. Проектування професійного успіху // Технології : 11 клас. : підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, В.В.Бербец та ін. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с.

 

Монографії

 

1.   Діагностика навчальних досягнень учнів під час виконання творчих проектів // Проектно-технічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика : колективна монографія / за заг. ред. О.М.Коберника. – К. : Науковий світ, 2003. – С.86 – 102.

2.   Бербец В.В. Діагностування навчальних досягнень учнів в процесі трудового навчання : сутність, критерії, методика : монографія / В.В.Бербец. –Умань : РВЦ Жовтий, 2008. – 131 с.

 

Посібники з грифом МОН України

 

1.   Діагностування навчальних досягнень учнів в процесі використання проектної технології // Методика трудового навчання : проектно-технологічний підхід : навчальний посібник / Бербец В.В.; Дубова Н.В.; Коберник О.М.; та ін. / за заг.ред. О.М.Коберника, В.К.Сидоренка. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – С. 110-140.

 

Посібники без грифу МОН України

 

1.   Бербец В.В. Діагностування навчальних досягнень учнів у процесі використання проектної технології // Трудове навчання в школі: проектно-технологічна діяльність. 5-12 класи : навчальний посібник /  / За ред. О.М.Коберника. – Х. : Вид.група «Основа», 2010. – С. 123-161.

2.   Усі уроки технології 10 клас. Рівень стандарту : навчально-методичний посібник / Авраменко О.Б., Бербец В.В., Коберник О.М., Терещук А.І., Ящук С.М. / За заг.ред. О.М.Коберника. – Х. : Вид.група «Основа», 2010. – С. 38 - 71

3.   Сучасний урок технологій у старшій школі : навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Коберника. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 232 с.

4.   Професійне становлення та самовизначення особистості : навчальний посібник / уклад. Віталій Васильович Бербец. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 132 с.

5.   Наукова організація праці вчителя технологій : навчальний посібник / уклад. Віталій Васильович Бербец. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 163 с.

 

Методичні рекомендації

 

1.   Бербец В.В. Основи наукових досліджень : метод. рекомендації / В.В.Бербец. – Умань : КопіЦентр,  2009. – 42 с.

2.   Бербец В.В. Методика виконання курсових робіт : методичні рекомендації / В.В.Бербец, Т.М.Бербец. – Умань : КопіЦентр, 2011. - 39 с.

3.   Коберник О.М. Переддипломна педагогічна практика на здобуття ОКР «Бакалавр» : методичні рекомендації / О.М.Коберник, В.В.Бербец. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 29с.

4.   Бербец В.В. Переддипломна педагогічна практика : методичні рекомендації / В.В.Бербец, Т.М.Бербец. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. – 29 с.

 

Статті у фахових виданнях

 

1.   Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів як педагогічна проблема / В.В.Бербец // Збірник наукових праць. – К. : Науковий світ, 2002. – С.3 – 7.

2.   Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів як складова управління якістю трудового навчання / В.В.Бербец // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К. : наук.-метод. центр вищої освіти. – Вип. 32. – Слов’янськ, 2003. – С.50 – 54.

3.   Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – №2 – С. 21 – 25.

4.   Бербец В.В. Оптимізація використання методів усного та письмового контролю в процесі проектно-технологічної діяльності / / В.В.Бербец // Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Кузь. –  К. : Науковий світ, 2003. – С. 19 – 24.

5.   Бербец В.В. Поєднання форм і методів контролю навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Науковий збірник. Вип.7. – К. : Міленіум, 2004. – С.27 – 34.

6.   Бербец В.В. Особливості рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі проектно-технологічної діяльності / В.В.Бербец // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання : проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць. Вип.2. / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2007. – С. 329-333.

7.   Бербец В.В. Методика профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання в 6 класі / В.В.Бербец // Професійна орієнтація учнівської молоді : проблеми і перспективи. – Глухів : ГДПУ, 2007. – С.  78-81.

8.   Бербец В.В. Здоров’язберігаюча компетентність як складова компетентнісного підходу в процесі технологічної освіти / В.В.Бербец // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2007. – №7. – С. 60 –63.

9.   Бербец В.В. Сучасні тенденції впровадження інформаційних технологій в навчально-трудовий процес на етапі контролю навчальних досягнень учнів / В.В.Бербец // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред. Мартинюк М.Т. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – Ч.4. – С. 7–12.

10.   Бербец В.В. Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова навчально-виховної діяльності учнів основної школи / В.В.Бербец // Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник наукових праць №22. / Редкол. : Буряк В.К.  (гол.ред.) та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 298 с.

Бербец В.В. Сутність професійного самовизначення учнівської молоді як психолого-педагогічна проблема / В.В.Бербец // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С. 19-25.

 

 

Харитонова Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників у процесі проектування і виготовлення швейних виробів

Спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій

 

Пріоритетні напрями в науці: досліджую питання теорії та методики навчання основ художнього конструювання у процесі технологічної підготовки.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

 

1.     Харитонова В.В. Формування художньо-конструкторських знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів / В.В. Харитонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : Мартинюк М.Т]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч. 3. – С. 292–296.

2.     Харитонова В.В. Художнє конструювання як складова технологічної освіти старшокласників / В.В. Харитонова // Трудова підготовка в закладах освіти. – № 3. – 2011. – С. 21–25.

3.     Харитонова В.В. Зміст художньо-конструкторської підготовки старшокласників у процесі вивчення швейної справи / В.В. Харитонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи. – Випуск 30 / [за ред. проф. М. С. Корця]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 226–232.

4.     Харитонова В.В. Методичні особливості дизайн-освіти учнів старшої школи у процесі проектування та виготовлення швейних виробів / В.В. Харитонова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / редкол : О.І. Курок (відп. ред.) та ін.). – Вип. 19. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2011 – С. 133–136.

5.     Харитонова В.В. Художньо-конструкторський аспект у технологічній підготовці старшокласників / В.В. Харитонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : Мартинюк М.Т]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – С. 308–314.

6.     Харитонова В.В. Сутність та основні етапи становлення і розвитку художнього конструювання / В.В. Харитонова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Н.С. Побірченко (гол.ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 12. – С. 151–158.

7.     Харитонова В. В. Проектно-художня графіка : навчально-методичний посібник / В. В. Харитонова. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. – 124 с.

8.     Харитонова В.В. Дизайн одягу: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.01010301. Технологічна освіта / Укладач В.В. Харитонова. – Умань: УДПУ, 2011. – 76 с.

Харитонова В.В. Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників : теорія та методика : монографія / В. В. Харитонова. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2012. – 183 с.

 

 

 

Нелюб Анатолій Михайлович – старший викладач кафедри ТМНТ

Пріоритетні напрямки в науці:досліджую наукову організацію праці вчителів та учнів у шкільних майстернях.

 

 

 

 

 

Основні публікації:

 

 

 

1.    Нелюб А.М. Каталог виробів з металу : навчальний посібник / А.М.Нелюб, О.Б.Мелентьєв. – Умань : АЛМІ, 2007. – 49 с.

2.    Нелюб А.М. Організація робочого місця студента в слюсарній майстерні як педагогічна проблема / А.М.Нелюб // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 18 / Редкол. І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – С.147 – 151.

3.    Нелюб А.М. Організація робочого місця вчителя та учнів як складова оптимізації умов праці в шкільних майстернях / А.М.Нелюб // Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини / Гол.ред. Мартинюк М.Т. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2010. – Ч.3. – С. 110-116.

4.    Нелюб А.М. Виготовлення регульованого шаблона (9 клас) / А.М.Нелюб // Трудова підготовка в закладах освіта. – 2010. – № 10. – С. 8-11.

Нелюб А.М. Сутність техніко-конструкторської діяльності учнів основної школи в процесі технологічної освіти / А.М.Нелюб // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. : М.Т.Мартинюк]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч.2. – С. 239-244.

 

 

Бербец Тетяна Миколаївна – викладач

Пріоритетні напрями в науці: досліджую проблему формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки.

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

1.Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання : теорія і методика : колективна монографія / за аг. ред. О. М. Коберника. – К. : Науковий світ, 2003. – С. 163-172.

2. Бербец Т.М. Самостійна робота учнів під час виконання творчих проектів / Т. М. Бербец // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2004. – .4 – С. 13-15.

3. Бербец Т.М. Самостійність як складова проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання / Т.М.Бербец // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Побірченко Н.С. та інші. – К. : Міленіум, 2004. – Випуск 7. – С.27-35.

 

4. Бербец Т.М. Дидактичні можливості засобів навчання для формування самостійності в процесі проектно-технологічної діяльності / Т.М.Бербец // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол. : Побірченко Н.С. та інші. – К. : Міленіум, 2006. – Випуск 18. – С.135-141.

 

 

 

 

 

Крутченко Лілія Володимирівна  – викладач

Тема дисертаційного дослідження: Методика навчання основ художнього конструювання учнів 5-9 класів у процесі вивчення обслуговуючих видів праці.

Спеціальність: 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій.

Пріоритетні напрями в науці: формування художньо-конструкторських умінь і навичок в учнів основної школи, розвиток творчих здібностей учнів в процесі вивчення основ художнього конструювання, підготовка майбутніх вчителів до навчання учнів основ художнього конструювання на уроках з трудового навчання.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

1.   Крутченко Л.В. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до вивчення в основній школі художнього конструювання / Л.В. Крутченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2005. – №12. – С.202-207.

2.   Крутченко Л.В. Творчий підхід у навчанні основ художнього конструювання учнів основної школи / Л.В. Крутченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2008. – №26. – С.84-90.

3.   Крутченко Л.В. Проблеми змісту і методики художньо-конструкторської підготовки учнів загальноосвітньої школи / Л.В. Крутченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. –  2008. – №5. – С.177-181.

4.   Крутченко Л.В. Педагогічні умови формування художньо-конструкторських умінь в учнів 5-9 класів / Л.В. Крутченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – 2010. – Ч. 2. – С.345-353.

Крутченко Л.В. Роль художественно-конструкторской деятельности в развитии творческих способностей учащихся в процессе проектирования / Л.В. Крутченко // Academic science – problems and achievements. USA : CreateSpace, 2013. ISBN : 978-1482035780. – С.104-107.

 

 

 

Гайдук Вадим Дмитрович викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василенко Валентина Трохимівна – старший лаборант кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коблик Людмила Григорівна – лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задорожня Людмила Миколаївна – лаборант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Баданюк Євдокія Дмитрівна – лаборант

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Тараненко Григорій Григорович – зав.майстернями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дробина Сергій Михайлович – навчальний майстер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Товбушенко Борис Андрійович – навчальний майстер

 

 

 

 

 

 

 

 


Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua