Держбюджетна тема

Секція № 19 (Педагогіка, психологія, проблеми освіти і науки)

Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи Теорія і методика навчання

Організація-виконавець Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Адреса: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

вул.Садова, 2, м.Умань, Черкаська область, 20300

Назва наукового проекту Зміст та методика профільної технологічної підготовки

учнів старших класів

 

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Керівник проекту – Коберник Олександр Миколайович

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук, вчене звання – професор

Місце основної роботи – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Посада – директор Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, завідувач кафедри теорії та методики навчання технології

Робочий телефон (04744) 5-21-91; факс (04744) 3-45-82; дом. (04744) 3-61-27

 

Виконавці проекту:

Мадзігон В.М. – доктор педагогічних наук, професор, віце-президент АПН України;

Грітченко А.Г. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін;

Ткачук С.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан технолого-педагогічного факультету;

Терещук А.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та методики навчання технологій;

Хоменко Л.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання технологій;

Бербец В.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання технологій;

Ящук С.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін;

Ковальчук Ю.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін;

Нагайчук О.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін;

Бербец Т.М. – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Устенко В.П. – магістрант технолого-педагогічного факультету;

Поліщук М.М. – магістрант технолого-педагогічного факультету;

Костюк А.М. – студент технолого-педагогічного факультету.

 

Запит розглянуто і погоджено рішенням Вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини від „20" червня 2011 року, протокол № 14.

Керівник проекту Керівник організації

Ректор університету

_______________О.М.Коберник ______________Н.С. Побірченко

(підпис) (підпис)

 

„ " 2011 р. „ " 2011 р.


Секція № 19 (Педагогіка, психологія, проблеми освіти і науки)

ЗАПИТ

на виконання науково-дослідної роботи за рахунок видатків загального фонду державного бюджету проекту:

Зміст та методика профільної технологічної підготовки

учнів старших класів

Код КПКВ – 2201040 – "Прикладні дослідження та розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ”.

Строки виконання: з 2012 р. по 2013р.

 

1.АНОТАЦІЯ

Сучасна старша школа функціонує переважно як профільна, що створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних інтересів та особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним складом своїх здібностей, формуванням у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Важливо, що профільна технологічна освіта прагне повною мірою враховувати суспільні потреби, невпинний поступ науково-технічного прогресу та інтереси старшокласників. Це означає що поряд з традиційними профілями повинні з’явитися і такі, які є перспективними і популярними серед школярів.

Теоретичне обґрунтування змісту профілів, розроблення методики їх навчання і експериментальна перевірка дасть змогу педагогічним працівникам активно й продуктивно організовувати технологічну підготовку старшокласників на засадах особистісно орієнтованого підходу.

Ключові слова: профіль, профільне навчання, технологічний профіль, старша школа, зміст і методика.

 

2.ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Об’єкт дослідження – профільна технологічна підготовка учнів старших класів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – зміст та методика профільного технологічного навчання учнів старших класів.

Проблема, що вирішується – досліджується сутність, генезис, теоретичні та методичні засади запровадження профільної технологічної підготовки старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі.

Дослідження теоретичних і прикладних засад профільної технологічної освіти здійснюватиметься з урахуванням вітчизняних і світових тенденцій модернізації загальної середньої освіти, перспектив соціально-економічного розвитку України на основі науково обґрунтованих теоретичних і методичних положень вітчизняної і зарубіжної педагогіки.

Профільна технологічна підготовка створює оптимальні умови розвитку особистості кожного учня шляхом залучення їх до різних видів трудової діяльності, які відповідають їхнім національно-етичним, соціально-економічним, статевим, віковим та психофізичним особливостям; забезпечення належного рівня загальнотрудової підготовки з урахуванням особливостей праці в умовах різних форм власності й конкуренції на ринку праці; формування досвіду емоційно-ціннісних відносин і розвиток таких якостей особистості, як творчість, працьовитість, підприємливість, самостійність, відповідальність.

Передбачається розкриття провідних категорій; розроблення концепції та стандартів технологічної освіти учнів, визначення моделей технологічної підготовки учнів старших класів в умовах сільської та міської школи; обґрунтування змісту профільної технологічної освіти старшокласників, розроблення методики профільної технологічної підготовки учнів старших класів, яка ґрунтується на засадах проектно-технологічного та особистісно орієнтованого підходу; теоретичному й методичному обгрунтуванні впливу профільної технологічної освіти на її кінцевий результат – рівень соціального, інтелектуального, фізичного і духовного розвитку особистості старшокласника, його особистісну спрямованість, мотиви, суб’єктність, професійну компетентність і креативні вміння.

 

3.МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Мета проекту – теоретично обґрунтувати, розробити зміст та експериментально перевірити ефективність методики профільної технологічної підготовки старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реалізації особистісно орієнтованого підходу.

Практичні задачі на вирішення яких спрямовано проект:

1.Розкрити сутність, етапи становлення і розвитку профільної технологічної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці, виокремити значення та особливості профільної навчально-трудової діяльності старшокласників у педагогічному процесі загальноосвітньої школи.

2.Визначити моделі та напрями профільної технологічної освіти учнів старших класів у загальноосвітніх навчальних закладах.

3.Розробити зміст та методику вивчення основних напрямів профільної технологічної підготовки старшокласників та експериментально перевірити їх ефективність в загальноосвітній школі.

4.Підготувати Концепцію технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи та державні стандарти освітньої галузі "Технології” для старшої школи, методичний посібник "Зміст та методика навчання технологій в старшій школі”, 2 навчальні підручники "Технології” для старшої школи, 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, 2 магістерських та 4 дипломних роботи. Триває робота над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: "Теорія та практика формування системи компетенцій в учнів старшої школи про сучасні основи виробництва” (Терещук А.І.);

Також триває робота над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Методика формування досвіду самостійної діяльності учнів у процесі проектно-технологічного навчання” (Бербец Т.М.)

Значимість проекту для розв’язання економічних та соціальних проблем:

Застосування Концепції технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи, Державних стандартів освітньої галузі "Технології” для старшої школи, моделей профільної технологічної підготовки учнів сільської та міської місцевості, навчальних програм та методики, підручників та методичних посібників забезпечить реалізацію особистісно орієнтованого підходу в організації технологічної освіти, дасть можливість ефективно здійснювати професійне самовизначення випускників старшої школи, враховуючи потреби особистості і держави.

 

4. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Організація освіти в старшій школі відповідно до Концепції профільного навчання, яка розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, має функціонувати як профільна. Це створюватиме сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Профільне навчання, як зазначається в Концепції профільного навчання в старшій школі,це вид диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Одним із основних напрямів профілізації є технологічний, головними завданнями якого згідно Державного стандарту освітньої галузі "Технологія”, є ознайомлення учнів старших класів із закономірностями проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності з опорою на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учнів; залучення учнів до раціоналізаторства та винахідництва на базі змісту проектно-технологічної підготовки; формування в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Профільне технологічне навчання покликане збільшувати життєві шанси в різних умовах життєдіяльності особистості та індивідуальності. Іншими словами, навчання допомагає людині знайти себе, зокрема, через набуття своєї професії. Одним із завдань такого навчання є залучення школярів загалом до теоретичного і практичного пізнання світу праці, мистецтв, ремесел, наук, професій, до щастя майстерності, творчості в різноманітних сферах діяльності. При цьому поєднання розумової праці з ручною і машинною є умовою гармонійного розвитку школярів, а власне трудова культура стає найважливішою частиною соціальної зрілості.

У практиці вітчизняної школи в профільних загальноосвітніх закладах передбачається опанування змісту базових предметів на різних рівнях: рівень стандарту обов'язковий мінімум змісту навчального предмета, який не передбачає подальшого його вивчення; академічний рівень обсяг змісту достатній для подальшого вивчення предмета у вищих навчальних закладах застосовується, коли навчальний предмет є не профільним, але базовим або близьким до профільного; рівень профільної підготовки обсяг змісту навчального предмета поглиблений, передбачає орієнтацію на майбутню професію.

Однак, лише незначна кількість дослідників (С.Бондар, О.Коберник, В.Лозова, О.Савченко, Н.Шиян) розглядають питання профільної підготовки старшокласників, у тому числі профільної технологічної підготовки (І.Андрощук, А.Грітченко, І.Савенко).

Отже, одним із шляхів модернізації профільної технологічної підготовки старшокласників є наукове обґрунтування напрямів, змісту та моделей професійного самовизначення випускників загальноосвітньої школи, впровадження методики навчання технологічного профілю, що дозволить встановити взаємозв’язок навчального закладу з сучасним виробництвом, враховувати соціально-економічні процеси і демографічні зміни, передбачати ознайомлення з особливостями трудової діяльності представників багатьох професій та з вимогами професій до людини.

 

5. МЕТОДИ, ЗАСОБИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ ПРОЕКТУ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ

У процесі виконання дослідження використовуватимуться наступні методи:

-теоретичні – теоретико-критичний аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури, а також порівняння, систематизація, узагальнення здобутої інформації, методи моделювання; метод експертних оцінок;

-емпіричні – методи масового збору емпіричного матеріалу (анкетування, бесіди, інтерв’ювання); спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний);

-статистичні – математичні методи обробки експериментальних даних (перевірялись, обґрунтовувались теоретичні прогнози, вивчалась ефективність профільної технологічної освіти учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Засоби:

Інформаційно-комунікаційні, вітчизняна та зарубіжна література.

Ідеї:

В основу профільної технологічної освіти покладена ідея про те, що демократизація та гуманізація освіти мають забезпечити особистісно орієнтований підхід в організації навчально-трудового процесу. А це можливе за умови розроблення концептуальних засад, моделей, змісту та методики профільної технологічної підготовки, яка зорієнтована на розвиток суб’єкта навчально-виховного процесу.

Саме у профільній технологічній підготовці старшокласників реалізується модель особистісно орієнтованого підходу у навчально-трудовому процесі.

Робоча гіпотеза:ефективність профільної технологічної підготовки учнів старших класів, її орієнтація на розвиток особистості школяра підвищиться за умов розроблення та обґрунтування концептуальних основ, державних стандартів, моделей, змісту та методики вивчення різних профілів, виявлення найбільш перспективний напрямів технологічної освіти в старшій школі.

 

 

6. ОЧІКУВАНА НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ

У результаті виконання проектубуде системно досліджено:

-профільну технологічну підготовку як необхідну умову забезпечення особистісно орієнтованого підходу у професійному самовизначенні старшокласників;

-розкрито її сутність, напрями та моделі профільної технологічної підготовки учнів старшої школи;

-обґрунтовано концептуальні засади профільної технологічної підготовки учнів старших класів;

-розроблено державні стандарти технологічної освіти учнів старшої школи, зміст профільної технологічної підготовки старшокласників в сільських та міських загальноосвітніх навчальних закладах;

-обгрунтовано методику профільної технологічної освіти учнів старших класів та доведено ефективність її застосування.

Система профільної технологічної освіти буде експериментально перевірена в умовах діяльності загальноосвітніх закладах освіти.

В результаті виконання прикладного дослідження будуть підготовлені: Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи, Державний стандарт освітньої галузі "Технології”, 12 навчальних програм з технологічного профілю, 2 навчальні підручники "Технології 10 та 11 класи”, два навчальні посібники: "Зміст та методика навчання технології в старшій школі”, "Моделі профільної технологічної підготовки учнів старших класів”.

 

7.ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Результати дослідження буде впроваджено у практичну діяльність педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України з метою інтенсифікації профільного навчання в старшій школі на засадах особистісно орієнтованої моделі, здійснення профорієнтаційного самовизначення та організації технологічної освіти старшокласників на засадах проектно-технологічного підходу. Обґрунтовані концептуальні засади, Державний стандарт освітньої галузі "Технології”, моделі, зміст, та методика профільної технологічної освіти в старшій школі забезпечуватимуть цілеспрямоване та усвідомлене управління професійним самовизначенням учнів старших класів.

Матеріали дослідження можуть бути використаними в процесі професійної підготовки майбутніх учителів, де студенти будуть ознайомлені з теорією і практикою застосування профільної технологічної підготовки у педагогічній діяльності. Впровадження профілізації технологічної підготовки старшокласників спонукатиме до підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання та технологій, методистів та педагогічних працівників у системі післядипломної освіти.

 

8.ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ

 1. Андрощук І.П., Коберник О.М. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика :Монографія. -Умань: СПД Жовтий, 2008. - 274с.
 2. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід: Навчально-методичний посібник / За заг.ред. О.М.Коберника. - Умань: СПД Жовтий, 2008. – 256 с.
 3. Терещук А.І. Перспективи технологічної освіти учнів старшої профільної школи: проблеми змісту та організації // Сучасні інформ. технології та інноваційні метод. навч. у підготов. фахівців // Зб. наук. пр. – Випуск 18 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця, 2008. – С. 144-148.
 4. Технології: 10 клас.: Підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, В.В.Бербец та ін. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 160 с. (11,7 д.а.)
 5. Зміст та методика навчання технологій у 10 класі: Методичний посібник / За заг.ред. Коберника О.М. – Умань: КопіЦентр, 2010. – 100 с. (5,1 д.а.)
 6. Коберник О.М. Концептуальні засади технологічної освіти учнівської молоді в Україні Зб. наук. праць УДПУ. –Умань: СПД Жовтий, 2010. –Ч.2. – С.273-280.
 7. Коберник О.М. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України // Трудова підготовка в закладах освіти. -2010. -№ 6. –С.3-11.
 8. Коберник О.М. Технологічна освіта в контексті запровадження компетентнісного підходу// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. –Хмельницький: ХНУ, 2009. –С.87-92.
 9. Терещук А.І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій: метод. посіб. Для вчителів. Модулі / А.І.Терещук, С.М.Дятленко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 128 с. (гриф МОН України лист № 1.4/18-Г-340 від 29.06.2010 р.) (7,2 д.а.)
 10. Терещук А.І. Профілізація старшої школи як провідний шлях удосконалення загальноосвітньої школи // Трудова підготовка в закладах освіти. - №2. – 2010. – С. 6-12.
 11. Терещук А.І. Технології. 10-11 класи. Навчальна програма. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2010. – 140 с. (гриф МОН України лист № 1.4/18-Г-339 від 29.06.2010 р.) (4,8 д.а.)
 12. Терещук А.І.Особистісно-орієнтований підхід як провідний шлях профілізації старшої школи // Зб. Наук. Праць УДПУ імені Павла Тичини / Гол. Ред..: Мартинюк М.Т. – Умань, 2010. – Ч. 3. – 394.
 13. Усі уроки технології. 10 клас / За заг.ред. О.М.Коберника. – Харків: Основа, 2010. – 256 с. (7 д.а.)

 

9. ЕТАПИ РОБОТИ

№ п/п

Назва етапу

Зміст етапу

Очікувані результати

Звітна документація

1.

Підготовчий

(січень 2012- квітень 2012)

Аналіз стану дослідження проблеми, історії становлення і розвитку профільної підготовки старшокласників; обґрунтування сутності, місця, ролі і значення профільної технологічної освіти в особистісно орієнто-ваному навчально-трудовому процесі

Розробка структури та змісту профільної технологічної освіти та можливості її застосування у педагогічному процесі

Публікації у фахових виданнях.

Концепція.

2.

Методичний (травень 2012-травень 2013)

- Визначення напрямів та моделей профілізації технологічної освіти в старшій школі;

Розроблення стандарту, змісту профільного техноло-гічного навчання учнів старшої школи;

- Розроблення мето-дики профільної технологічної підготовки на засадах проектно-технологічного підходу.

Розробка державного стандарту, навчальних програм різних напрямів профільного технологічного навчання для 10-11 класів.

Державний стандарт. Навчальні програми.

Навчальні підручники.

Публікації у фахових виданнях, видання навчально-методичного посібника, монографії.

3.

Звітний

(червень 2013-грудень 2013)

Перевірка ефективності застосування профіль-ної технологічної підготовки у навчально-трудовому процесі загальноосвітньої шко-ли.

Оцінка результатів апробації та інших результатів дослідження.

Впровадження стандартів, навчальних програм.

Публікації у фахових виданнях, видання навчально-методичного посібника

 

10. КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту)

Доктори наук – 3, кандидати наук – 7, (зокрема докторанти – 2), аспіранти – 1, магістранти – 2, студенти – 1, допоміжний персонал – 1.

Разом: 15 осіб.

 

11.НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Назва наукового підрозділу, на базі якого виконуватиметься дослідження:

-кафедра теорії та методики навчання технологій технолого-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

-загальноосвітні навчальні заклади с.Перегонівка, с.Стецівка, с.Берестівець, с.Старі Бабани; м.Умані, Рижавський, Верхняцький та Уманський міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

-Моринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована сільськогосподарська школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського союзу А.П.Харковця»;

-Глухівський державний педагогічний університет, Полтавський державний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

-науково-дослідна лабораторія «Проблеми трудової підготовки учнів сільської школи».

 

 


Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua