Концепція розвитку

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
кафедри технологічної освіти
інженерно-педагогічного факультету
Інституту природничо-математичної та технологічної освіти
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини
на 2010-2019 роки

І – Основні положення

 1.Концепція розвитку кафедри теорії та методики навчання технологій інженерно-педагогічного факультету Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі Кафедри) на 2010-2019 роки (далі - Концепція) є документом, що визначає основні напрями розвитку Кафедри на 2010-2019 роки, забезпечуючи його системний і цілеспрямований характер.

2.Концепція розроблена з метою встановлення пріоритетів (стратегічних цілей), принципів, завдань і механізмів розвитку Кафедри на 2010-2019 роки.
3.Концепція спирається та зорієнтована на виконання положень:
 • Конституції України.
 • Законодавства України про освіту.
 • Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002.
 • Державної програми «Вчитель», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. № 379.
 • Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2004 р. № 998. 
 • Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 p..
 • Матеріалів підсумкової колегії МОН від 21.03.2008р. «Вища освіта України Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи».
 • Концепції розвитку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
 • Концепції розвитку інженерно-педагогічного факультету Інституту природничо-математичної та технологічної освіти.
4. Концепція має таку структуру: Основні положення, Пріоритети розвитку, Принципи розвитку, Завдання розвитку, Механізми розвитку.
II – Пріоритети розвитку
Кафедра у своїй діяльності зорієнтована на підготовку високопрофесійних педагогічних працівників – вчителів трудового навчання та технологій в умовах двоступеневої системи освіти, а також на формування самодостатніх особистостей, розвинутих індивідуальностей, здатних успішно працювати в умовах постійних прогресивних змін у суспільстві. 
Пріоритети (стратегічні цілі) розвитку Кафедри: 
Залучення до роботи висококваліфікованих науково педагогічних кадрів. 
Підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам та вимогам Болонського процесу. 
Модернізація навчальних планів, розробка та удосконалення програм навчальних дисциплін, змісту навчання за напрямом підготовки 6.010103 та спеціальностями 7.01010301, 8.01010301 « Технологічна освіта.» на Кафедрі.
Запровадження на Кафедрі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання.
Посилення наукової складової у системі професійної підготовки майбутніх педагогів на факультеті.
Активізація діяльності Кафедри в міжнародному та європейському освітньому просторі.
Вдосконалення системи виховної роботи на факультеті.
III – Принципи розвитку
Принципи розвитку Кафедри:
 • відповідність суспільним потребам;
 • ефективність і результативність діяльності;
 • інноваційність та орієнтація на передовий вітчизняний і зарубіжний досвід;
 • відповідність міжнародним, європейським і вітчизняним фаховим стандартам якості.
IV – Завдання розвитку
Залучення до робити висококваліфікованих науково-педагогічні кадрів
Від складу професорсько-викладацького корпусу залежить ефективність роботи Кафедри, а тому у його формуванні потрібно керуватися такими принципами:
 • Готувати до викладацької діяльності своїх випускників, максимально використовувати для цього магістратуру та аспірантуру при Уманському державному педагогічному університеті.
 • Ширше залучати до викладацької діяльності учителів-новаторів, провідних вчених у галузі теорії і методики технологічної освіти.
 • Вимогливіше ставитись до претендентів на викладацьку посаду, враховуючи їх фаховий стаж, професіоналізм, моральні якості, володіння державною мовою, участь у наукових розробках тощо. Новообрані викладачі мають, як правило, пройти річне випробування.
 • При продовженні трудової угоди (контракту) з викладачем на новий термін враховувати якість всіх видів роботи, перспективу професійного росту, думку студентів.
 • Здійснювати зважену практику омолодження викладацького складу. Пенсіонерам після завершення терміну трудової угоди (контракту) рекомендувати продовжувати педагогічну діяльність за наказом ректора на кожен навчальний рік у відповідності до законодавства.
 • підтримувати тісні зв’язки з НАПН України, спорідненими кафедрами інших ВНЗ.
 • Навчально-допоміжний персонал підбирати за діловими якостями з перспективою залучення в майбутньому до викладацької роботи, сприяти підвищенню його кваліфікації.
Підвищення якості освітніх послуг Кафедри та забезпечення їх відповідності національним, європейським і міжнародним фаховим стандартам:
 • Завершити запровадження у навчальний процес Кафедри кредитно-трансферної системи.
 • Взяти участь у організації системи довузівської підготовки університету із спектром відповідних послуг.
 • Систематично проводити на Кафедрі моніторинг якості освіти.
 • Ввести процедуру оцінки студентами якості освітніх послуг Кафедри.
 • Використовувати рейтинг викладачів Кафедри та врахувати його для мотивації науково-педагогічного персоналу.
 • Удосконалити систему педагогічної практики на Кафедрі шляхом залучення до процесу провідних вчителів міста та району.
Модернізація навчальних планів, розробка та удосконалення програм навчальних дисциплін, змісту навчання за напрямом підготовки 6.010103 та спеціальністю 7.01010301, 8.01010301 «Технологічна освіта» на Кафедрі:
 • Здійснити аналіз наявних навчальних планів і програм навчальних дисциплін на Кафедрі з метою їх систематизації, удосконалення узгодження, фундаменталізації, інтеграції та диференціації змісту відповідно до сучасних потреб системи освіти та забезпечення наступності підготовки фахівців і випереджувальної ролі освіти в суспільному розвитку. 
 • Враховуючи сучасні проблеми вищої освіти України, що були поставлені на Колегії МОН України 21.03.2008 р. «Вища освіта України Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи», вважати за необхідне:
 1. Проводити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді щодо залучення до вступу в університет на спеціальності «Технологічна освіта». Роз'яснювати абітурієнтам та їх батькам про особливості вступу на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста й магістра, а також про новий перелік напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;
 2. Проводити широкомасштабну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед учнівської молоді та громадськості про прийом до університету. При цьому використовувати будь-які джерела передачі інформації (телебачення, радіо, пресу, відвідування викладачами навчальних закладів міста, району, області, сусідніх областей; проводити агітаційну роботу із студентами-заочниками);
 3. Проводити спільні засідання кафедри та педагогічних рад шкіл, з якими укладено угоди про співпрацю;
 4. Розробити систему управління і контролю за якістю освітніх послуг на рівні кафедри.
 5. Посилити роботу з обдарованою студентською молоддю:
 • залучати обдарованих студентів до наукової діяльності в рамках наукових досліджень викладачів Кафедри;
 • результатами наукової роботи студентів повинні стати студентські наукові роботи, висунуті на конкурс;
 • посиливши наукову спрямованість курсових і дипломних робіт, ретельно та всебічно здійснювати відбір їх виконавців серед студентів;
 • посилити організаційно-методичну роботу щодо підготовки студентів до участі у II турі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання.
Запровадження на Кафедрі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання:
 • Залучити всіх викладачів до вивчення та використання методики інтерактивного навчання.
 • Організувати та запровадити на Кафедрі дистанційну форму навчання для напряму підготовки «Технологічна освіта».
 • Домогтися широкого застосування у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання проектної технології.
 • Запровадити у навчальний процес Кафедри тренінгові технології на основі особистісно- та компетентісно-орієнтованого підходів.
 • Активно запроваджувати в процесі вивчення навчальних дисциплін моделювання, рольові і ділові ігри.
 • Широко використовувати сучасні мультимедійні засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології.
 • Створити на Кафедрі електронну бібліотеку довідкової літератури із забезпечення дистанційного доступу до електронного каталогу й електронних джерел.
 • Забезпечити навчальні майстерні сучасною технікою, обладнанням та інструментами.
Посилення наукової складової у начальному процесі Кафедри:
 • Забезпечити пріоритетність реалізації фундаментальних та прикладних наукових досліджень Кафедри: теоретико-методичні основи застосування проектної технології у навчально-виховному процесі.
 • Продовжувати фундаментальні наукові дослідження в рамках держбюджетної теми. Ініціювати залучення коштів держбюджету для подальших наукових досліджень;
 • Створити умови для активного залучення до участі в наукових дослідженнях студентів, магістрантів та вчителів-практиків;
 • Створити базу наукових публікацій викладачів Кафедри;
 • Ініціювати періодичне проведення науково-практичних конференцій з пріоритетних напрямів наукових досліджень Кафедри із залученням провідних фахівців і представників органів управління освітою;
 • Запровадити видання та широке розповсюдження результатів наукових досліджень викладачів Кафедри;
 • Забезпечити використання результатів наукових досліджень при викладанні навчальних дисциплін і курсів на Кафедрі.
Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці із студентами та іншими суб'єктами освіти та науки:
 • Створити структурований сайт Кафедри з метою підвищення інформативності про її роботу;
 • Розмістити на сайті Кафедри матеріали для забезпечення динамічного інтерактивного інформаційного та комунікаційного зв'язку із студентами та іншими суб'єктами освіти;
 • Запровадити у практику Кафедри виготовлення інформаційно-рекламних матеріалів про освітні та наукові програми і заходи Кафедри;
 • Проводити засідання з питань розвитку Кафедри;
 • Розробити пакет інформаційно-рекламних матеріалів про Кафедру;
 • Розробити та запровадити у практику Кафедри механізм участі в освітянських виставках;
 • Розширити співпрацю з академіями наук за різними напрямами;
 • Здійснювати стажування викладачів у закладах освіти та наукових установах;
 • Видавати спільні публікації за результатами наукових досліджень.
Активізація діяльності Кафедри в міжнародному та європейському освітньому просторі:
Вважати пріоритетами міжнародної діяльності Кафедри:
 • Співробітництво з зарубіжними науковими установами та навчальними закладами;
 • Членство у міжнародних наукових програмах та фондах;
 • Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах;
 • Наукові публікації у фахових міжнародно-визнаних виданнях;
 • Наукові зв'язки з вченими в інших країнах світу;
 • Реалізувати заході для входження викладачів Кафедри до міжнародних та європейських фахових організацій, фондів тощо;
 • Запровадити практику закордонного стажування для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів Кафедри.
 • Посилити міжнародну співпрацю:
 • Вивчити питання про колективне членство в Міжнародній асоціації технологічної освіти.
Активізація виховної роботи на Кафедрі.
Пріоритетними напрямами виховної роботи на Кафедрі вважати:
 • Формування духовності, моральної, правової, політичної, естетичної та трудової культури майбутніх учителів;
 • Формування активної громадянської позиції студентів;
 • Пропаганда здорового способу життя, формування культури сімейних відносин.
 
V – Механізми розвитку
Основними механізмами розвитку Кафедри на 2010-2019 роки є:
 • Розвиток персоналу та корпоративної культури Кафедри;
 • Удосконалення механізмів соціального забезпечення студентів і співробітників Кафедри;
 • Запровадження сучасних інструментів менеджменту та організаційного розвитку;
 • Розвиток матеріально-технічної бази;
 • Створення автономного електронного інформаційно-комунікаційного середовища Кафедри в мережі Університету;
 • Реалізація міжнародних освітніх проектів та участь у міжнародних освітніх програмах.

Контактна iнформацiя :
Адреса: 20300 Черкаська обл., м.Умань, вул. Садова 2, корпус № 2, ауд.№ 302
Тел.:04744 5 21 91
e-mail: k_technosvitu@udpu.edu.ua